nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Airsoft Drenthe is dé shop voor airsoft met eigen veld gevestigd in Emmen!

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

AIRSOFT DRENTHE is een onderdeel van Paintball Emmen, gevestigd in Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 69432392.

De algemene voorwaarden zijn als volgt opgebouwd:
ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Betaling
ARTIKEL 13 - Klachtenregeling
ARTIKEL 14 - Geschillen
ARTIKEL 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met AIRSOFT DRENTHE;
  • Dag: kalenderdag;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of AIRSOFT DRENTHE in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • AIRSOFT DRENTHE: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door AIRSOFT DRENTHE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en AIRSOFT DRENTHE gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN AIRSOFT DRENTHE

Bedrijfsnaam: Paintball Emmen | Airsoft Drenthe
Adres: Meerdijk 104a, 7825TH, Emmen
Telefoonnummer: 0591-623133
E-mailadres: info@airsoftdrenthe.nl
Website: www.airsoftdrenthe.nl / www.paintballemmen.nl
KvK-nummer: 69432392
Btw-nummer: NL857872606B01


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AIRSOFT DRENTHE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen AIRSOFT DRENTHE en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij AIRSOFT DRENTHE zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als AIRSOFT DRENTHE gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo veel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AIRSOFT DRENTHE niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen AIRSOFT DRENTHE de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan AIRSOFT DRENTHE zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AIRSOFT DRENTHE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AIRSOFT DRENTHE is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AIRSOFT DRENTHE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal AIRSOFT DRENTHE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. AIRSOFT DRENTHE kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AIRSOFT DRENTHE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. AIRSOFT DRENTHE zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van AIRSOFT DRENTHE waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij AIRSOFT DRENTHE deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van  reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd  worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@airsoftdrenthe.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag  binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan AIRSOFT DRENTHE retourneren, conform de door AIRSOFT DRENTHE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door AIRSOFT DRENTHE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Een consument dient een product te allen tijden Aangetekend per post te retourneren (de kosten hiervoor bedragen 8,05 euro)
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal AIRSOFT DRENTHE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. AIRSOFT DRENTHE kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien AIRSOFT DRENTHE dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door AIRSOFT DRENTHE tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop AIRSOFT DRENTHE geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
h. die op speciaal verzoek van de klant besteld zijn;
i. wanneer het product of verpakking zichtbare schade en/of gebruikssporen heeft.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan AIRSOFT DRENTHE producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar AIRSOFT DRENTHE geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien AIRSOFT DRENTHE dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. AIRSOFT DRENTHE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat AIRSOFT DRENTHE er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door AIRSOFT DRENTHE, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover AIRSOFT DRENTHE kan doen gelden.


ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. AIRSOFT DRENTHE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal AIRSOFT DRENTHE het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal AIRSOFT DRENTHE zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van AIRSOFT DRENTHE.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AIRSOFT DRENTHE tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan AIRSOFT DRENTHE bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 - BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AIRSOFT DRENTHE te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft AIRSOFT DRENTHE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING

1. AIRSOFT DRENTHE beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AIRSOFT DRENTHE, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij AIRSOFT DRENTHE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AIRSOFT DRENTHE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De klacht dient schriftelijk naar AIRSOFT DRENTHE te worden gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


ARTIKEL 14 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen AIRSOFT DRENTHE en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 15 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Laatste aanpassing 03 februari 2017

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.